acl

acl - Access Control Lists

查看ACL

getfacl file  ##查看file的ACL设置 。 对查看文件和目录的ACL,都用getfacl

针对用户给文件或目录设置ACL

setfacl -m u:user1:rwx file  ##对file 设置ACL,让user1对他拥有rwx权限,也就是全部的权限。
  • 将user1对 file的权限改成只读
setfacl -m u:user1:r file
getfacl file

针对组给文件设置ACL

setfacl -m g:it:rwx dir1   ## 对dir1 目录设置ACL,让it 组拥有对这个目录的所有权限。

删除acl

-x 是删除。

删除上面这条acl

getfacl dir1
setfacl -x g:it dir1